جزوات

1- اخلاق مهندسی مهر 1400

 

2- بخش اول مبانی تدبر در قرآن، ویژه متوسطه دوم

 

3- درس آموزه های روانشناختی در قرآن، بخش مبانی تدبر در قرآن